An installation by: Nishi Ko, Gabey Tjon a Tham & Sukebeningen